Eerste hulp

Hulp verlenen

Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan ontstaan zijn door een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of blootstelling aan schadelijke invloeden. De verantwoordelijkheid voor de behandeling van stoornissen in de gezondheid berust bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het vergt van hen echter meestal enige tijd om de getroffene te bereiken. In dit tijdsverloop kan soms meer schade ontstaan aan de gezondheidstoestand van de getroffene. Daarom is het van groot belang dat reeds ter plaatse eerste hulp wordt verleend. Hierbij kunnen leken een belangrijke rol spelen.

EHV en EHBO

E.H.V. staat voor Eerste Hulp Verlener. Voorheen heette dit E.H.B.O. en stond voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Het begrip eerste hulp kan als volgt worden omschreven: “Eérste hulp is die hulp die – in afwachting van deskundige hulp – op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens.” Het voornaamste doel van deze hulp is het voorkomen van verder dreigend gevaar voor het slachtoffer. Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk te weten wat niet en wat wél moet worden gedaan, hóé moet worden gehandeld en dat ook goed uit te voeren.

Geschiedenis van de eerste hulp

De engelse arts John Furley richtte in 1877 een organisatie op om mensen op te leiden voor een EHBO- diploma. Tien jaar later waren er al meer dan 100.000 mensen gediplomeerden. De Amsterdamse arts C. Tilanjus haalde het idee 16 jaar later naar ons land. Aanvankelijk waren zijn collega’s daar niet blij mee. Zij waren van mening dat eerste hulpverlening niet thuis hoorde bij mensen zonder medische opleiding. In 1893 werd door Tilanus in Nederland de vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken opgericht. Hij vond EHBO erg belangrijk en probeerde daarvan iedereen te overtuigen. Er werden steeds meer zelfstandige verenigingen opgericht die cursussen organiseerden. Zo werd ook de afdeling St. Camillus Vogelenzang – De Zilk in 1952 opgericht.

De EHBO lessen werden gegeven door artsen. Iedereen deed dat naar eigen inzicht en elke arts vertelde wat hij zelf belangrijk vond. Prins Hendrik de echtgenoot van Koningin Wilhelmina nam de taak op zich om de hulpverlening te verbeteren. Dit naar aanleiding van een aantal rampen, waarbij de hulpverlening niet goed verliep en de verengingen niet goed samen werkten. Men moest meer gaan samenwerken en de cursussen moesten een zelfde inhoud krijgen. In 1909 werd het Oranje Kruis opgericht, waarin alle verenigingen die zich met redding en hulpverlening bezig hielden, gingen samenwerken. Pas in 1951 kwam het eenheidsdiploma EHBO. Op dit moment zijn er ruim 300.000 gediplomeerden!